Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1 - DEFINITIES

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bedenktijd:de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 2. Consument:de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst voor verkoop op afstand aangaat met de ondernemer;
 3. Dag:kalenderdag;
 4. Duurtransactie:een overeenkomst tot koop op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd gespreid is;
 5. Permanente gegevensdrager:elk middel dat de consument of de ondernemer in staat stelt om aan hem/haar persoonlijk gerichte informatie op te slaan op een manier die toekomstig gebruik en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 6. Herroepingsrecht:de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 7. Ondernemer:de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 8. Overeenkomst voor verkoop op afstand:een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 9. Techniek voor communicatie op afstand:middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde accommodatie hoeven te zijn.

ARTIKEL 2 - IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMER

Jost Chem

Adres:Oudestraat 69, 5421WC Gemert Nederland

Telefoonnummer:+31 (0)492848382

E-mailadres:info@jostchem.com

KvK-nummer:77483839

BTW-identificatienummer:NL003198495B17


Indien de activiteit van de ondernemer onderworpen is aan een relevant vergunningenstelsel:de gegevens betreffende de toezichthoudende autoriteit:

Indien de ondernemer een gereglementeerd beroep uitoefent:

de beroepsvereniging of -organisatie waarbij hij/zij is aangesloten;

de beroepstitel, de stad of gemeente in de EU of de Europese Economische Ruimte waar deze is verleend;

een verwijzing naar de in Nederland geldende beroepsregels en instructies met betrekking tot waar en hoe deze beroepsregels toegankelijk zijn.

ARTIKEL 3 - TOEPASSELIJKHEID

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst tot verkoop op afstand tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteldIndien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal vóór het sluiten van de overeenkomst op afstand worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat deze zo spoedig mogelijk en kosteloos aan de consument worden toegezonden. verzoek.
 3. Indien de overeenkomst voor verkoop op afstand elektronisch tot stand komt, kan de tekst van deze algemene voorwaarden, in afwijking van hetgeen in het vorige lid is vermeld en voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst op afstand, langs elektronische weg op zodanige wijze aan de consument ter beschikking worden gesteld. manier dat deze door de consument eenvoudig kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdragerMocht dit redelijkerwijs niet mogelijk zijn, dan zal voor het sluiten van de overeenkomst op afstand worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kennis kan worden genomen en dat deze langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos aan de consument zal worden toegezonden. op aanvraag in rekening brengen.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de meest voordelige bepaling .

ARTIKEL 4 - HET AANBOD

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of dienstenDe beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te makenAls de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of dienstenKennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat de consument duidelijk op de hoogte is van de rechten en plichten die bij aanvaarding van het aanbod zullen geldenDit betreft met name:
 • de prijs, inclusief belastingen;
 • eventuele verzendkosten;
 • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
 • of het herroepingsrecht al dan niet van toepassing is;
 • de wijze van betaling, levering en uitvoering van de overeenkomst;
 • de termijn waarbinnen het aanbod kan worden aanvaard, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de opgegeven prijs garandeert;
 • hoe hoog het tarief is dat voor communicatie op afstand in rekening wordt gebracht indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het normale basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
 • of de overeenkomst na de totstandkoming van de overeenkomst wordt gearchiveerd en zo ja, op welke wijze de consument naar de overeenkomst kan verwijzen;
 • de wijze waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan inzien en indien gewenst verbeteren;
 • de andere talen naast de Nederlandse taal waarin de overeenkomst kan worden gesloten, indien van toepassing;
 • de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument langs elektronische weg naar deze gedragscodes kan verwijzen; en
 • de minimale duur van de overeenkomst voor koop op afstand in geval van duurovereenkomst.

ARTIKEL 5 - DE OVEREENKOMST

 1. De overeenkomst komt, behoudens het bepaalde in lid 4, tot stand zodra de consument het aanbod heeft aanvaard en daarbij de daarbij geldende voorwaarden heeft nageleefd.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.Zolang de ondernemer de ontvangst van deze aanvaarding nog niet heeft bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgevingDe ondernemer zal daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen, indien de consument de mogelijkheid heeft om langs elektronische weg te betalen.
 4. De ondernemer kan zich wenden tot de vraag of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen - onder meer in de sfeer van de wet - en naar alle feiten en factoren die van belang zijn om op verantwoorde wijze een overeenkomst voor verkoop op afstand aan te gaanIndien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, heeft de ondernemer gemotiveerde redenen om een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De ondernemer zal bij levering van het product of het verlenen van een dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

eenhet bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;

Bde voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel uitdrukkelijk wordt vermeld dat elk herroepingsrecht is uitgesloten;

Cde informatie over garanties en de beschikbare service na verkoop;

NSde in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;

ede vereisten met betrekking tot opzegging van de overeenkomst indien de duur van de overeenkomst langer is dan een jaar of van onbepaalde duur is.


 1. De bepaling in het vorige lid is alleen van toepassing op de eerste levering in het geval van een duurtransactie.

ARTIKEL 6 - HERROEPINGSRECHT

Betreffende de levering van producten:

 1. De consument heeft bij de aankoop van producten de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagenDeze bedenktijd gaat in op de dag volgend op de dag waarop het product door de consument of een vooraf aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger in ontvangst is genomen.
 2. De consument zal tijdens de bedenktijd zorgvuldig omgaan met het product en de verpakkingDe consument zal de verpakking verwijderen of het product slechts gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden.Indien de consument gebruik wil maken van het herroepingsrecht, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijs mogelijk - in originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, zulks overeenkomstig de redelijke en duidelijke instructies van de ondernemer. verstrekt door de ondernemer.
 3. Wat betreft de dienstverlening:
 4. De consument heeft de mogelijkheid om naast het verlenen van diensten de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende een termijn van 14 dagen, ingaande op de dag waarop de overeenkomst tot stand komt.
 5. Bij de uitoefening van het herroepingsrecht zal de consument zich houden aan de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de bezorging verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

ARTIKEL 7 - KOSTEN BIJ HERROEPING

 1. Indien de consument ervoor kiest om gebruik te maken van het herroepingsrecht, dan komen bij hem maximaal de kosten van de retourzending in rekening.
 2. Indien de consument reeds betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

ARTIKEL 8 - UITSLUITING VAN HET HERROEPINGSRECHT

 1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in de leden 2 en 3De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer de uitsluiting uitdrukkelijk in het aanbod, althans ruim voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is alleen mogelijk voor producten:

eendie door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;

Bdie duidelijk persoonlijk van aard zijn;

Cdie door hun aard niet kunnen worden geretourneerd;

NSdie snel kunnen vergaan of verouderen;

ewaarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waar de ondernemer geen invloed op heeft;

Fvoor losse kranten en tijdschriften;

Gvoor audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken

  3Uitsluiting van het herroepingsrecht is alleen mogelijk voor diensten:

eenbetreffende logies, vervoer, restaurantdiensten of vrije tijd op een bepaalde datum of gedurende een bepaalde periode;

Bwaarvan de terbeschikkingstelling is begonnen met uitdrukkelijke instemming van de consument vóór het verstrijken van de bedenktijd;

Cover weddenschappen en loterijen.

ARTIKEL 9 - DE PRIJS

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid mag de ondernemer variabele prijzen hanteren voor producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft.Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat de opgegeven prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
 5. eendeze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
 6. Bde consument is bevoegd de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 7. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

ARTIKEL 10 - CONFORMITEIT EN GARANTIE

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst geldende wettelijke en/of overheidsvoorschriften. overeenkomstIndien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor andere dan normale doeleinden.
 2. Een eventueel door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst jegens de ondernemer kan doen gelden.

ARTIKEL 11 - LEVERING EN UITVOERING

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen, bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Het adres dat de consument aan het bedrijf heeft opgegeven, geldt als afleveradres.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesprokenIndien de bezorging vertraging ondervindt, of een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht.De consument heeft in dat geval het recht de overeenkomst kosteloos en zonder recht op schadevergoeding te ontbinden.
 4. In geval van ontbinding van de overeenkomst conform het vorige lid, zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellenDe levering van een vervangend artikel zal uiterlijk bij de bezorging duidelijk en volledig worden gecommuniceerdBij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgeslotenDe kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
 6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen .

ARTIKEL 12 - DOORLOPENDE PRESTATIETRANSACTIES:DUUR, ANNULERING EN VERLENGING

Annulering

 1. De consument heeft het recht om een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten te allen tijde op te zeggen met inachtneming van de opzegregeling en een opzegtermijn van ten minste één maand.
 2. De consument heeft het recht om een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten betreft, te allen tijde vóór het einde van de definitieve periode op te zeggen met inachtneming van de overeengekomen opzeggingsregelingen. daartoe en een opzegtermijn van ten minste één maand.
 3. Ten aanzien van de in de vorige leden omschreven overeenkomsten kan de consument:
 • de overeenkomst te allen tijde opzeggen en niet beperkt kunnen worden tot opzegging op een bepaald moment of gedurende een bepaalde periode;
 • deze overeenkomsten tenminste opzeggen op dezelfde wijze als deze overeenkomsten tot stand zijn gekomen;
 • deze te allen tijde opzeggen met dezelfde opzegtermijn die de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen;

Verlenging

 1. Een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, kan niet stilzwijgend voor een definitieve duur worden verlengd of vernieuwd.
 2. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van kranten, nieuwsbrieven, tijdschriften en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, indien de consument kan opzeggen deze hernieuwde overeenkomst voor het einde van de verlenging met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. Een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde het recht heeft de overeenkomst met een opzegtermijn van ten hoogste meer dan één maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst het geregeld, doch met een frequentie van minder dan eenmaal per maand, afleveren van kranten, nieuwsbrieven, tijdschriften en tijdschriften betreft.
 4. Een overeenkomst voor bepaalde tijd tot het geregeld ter kennismaking afleveren van kranten, nieuwsbrieven, tijdschriften en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend verlengd en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Looptijd

 1. Als een overeenkomst langer duurt dan één jaar, mag de consument de overeenkomst na een periode van één jaar te allen tijde opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand, tenzij de eisen van redelijkheid en billijkheid met bij annulering voor het einde van de overeengekomen duur.

ARTIKEL 13 - BETALING

 1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1Deze termijn gaat in nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen in geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst.
 2. De consument is verplicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betalingsgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 3. De ondernemer heeft bij het uitblijven van betaling aan de kant van de consument het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen, zulks behoudens wettelijke beperkingen.

ARTIKEL 14 - KLACHTENPROCEDURE

 1. De ondernemer hanteert een naar behoren gecommuniceerde klachtenprocedure en behandelt een klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, duidelijk en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, zodra de consument de tekortkomingen heeft geconstateerd.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoordAls een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, stuurt de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen een bericht van ontvangst met een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, resulteert dit in een geschil dat vatbaar is voor de arbitrageregels.

ARTIKEL 15 - GESCHILLEN

Op alle overeenkomsten tussen de consument en de ondernemer waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

ARTIKEL 16 - AANVULLENDE OF AFWIJKENDE BEPALINGEN

Van deze algemene voorwaarden afwijkende of aanvullende bedingen mogen niet in het nadeel van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd of op zodanige wijze te worden vastgelegd dat deze door de consument kunnen worden opgeslagen op een permanent gegevensbestand. vervoerder op een gemakkelijk toegankelijke manier.